SİPARİŞ SORGULA
AXMEDYA

Gizlilik Politikası

Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan (“Ax Medya”) tarafından işletilen işbu “www.axmedya.com” adlı internet sitesi (“Site”), ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle, işbu "Gizlilik Politikası" kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş oldukları izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Ax Medya tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak kullanıcıları bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde, bu bilgilerin doğruluğunun kullanıcılar tarafından nasıl denetlenebileceği ve talep edildiğinde Ax Medya Sitesi’ne başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlanabileceği belirtilmiştir. Ax Medya tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır. 


Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan (“Ax Medya”) tarafından hazırlanmıştır.

Ax Medya tarafından sizlere sunulan tarafınızla akdedilen mesafeli satış sözleşmesi kapsamında;

 • Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı, kurum ve unvan bilgileri, ticaret sicil bilgileri, adli sicil bilgileri, işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, banka, kredi kartı ve IBAN bilgileri, her türlü sosyal medyaya ilişkin hesap bilgileri ile -hal ve durumun gerektirdiği durumlarda- güvenlik kamerası ses ve görüntü kayıtları, parmak izi, ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf veya görüntü gibi biyometrik veriler ile işbu web sitemizi ziyaret esnasında onayınız ile aktif hale gelen ve “çerez” olarak adlandırılan sistem ile toplanan her türlü hususa ilişkin olanlar ile işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde yer alan kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde ve aşağıda açıklandığı çerçevede işlenecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Site kullanıcılarının kişisel verileri, veri sorumlusu olarak Ax Medya sıfatıyla Kozyatağı Vergi Dairesi nezdinde 0880737108 vergi numarası ile kayıtlı ve Ax Medya merkezi Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Nidakule, Ataşehir Batı No: 1, Kapı No: 2, Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Muhammed Talha Aslan tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Ax Medya, kullanıcıların gizlilik ve kişisel verilerinin korunmasına ilişkin endişelerine saygı duymaktadır. Bu kapsamda Ax Medya, kullanıcıların kişisel verilerini KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, kullanıcı verilerinin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası metni, Ax Medya tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Ax Medya’nın aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kullanıcıları bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.


Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır. 

Bu veriler şu şekilde olabilir: 

- İsim

- Soy isim

- Adres

- Posta kodu

- E-mail

- IP Adresi

- Telefon/Fax numarası

- Kredi kartı numarası

- Kimlik numarası

- Sosyal Medya Hesabı ve Bilgileri

Bu veriler doğrultusunda Site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kullanıcının kendi isteğin ile kişisel bilgilerinin verilmesi halinde Ax Medya, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları işbu “Gizlilik Politikası” ve “Aydınlatma Metni’nde yer alan nedenler ile aşağıda listelenenlerden oluşmaktadır: 

- Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme

Kişisel verileriniz; 

 • Ax Medya hizmet ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli hizmet, destek ve kalitenin sağlanması,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Her türlü hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Hizmet ve satış süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçleri kapsamında gerekli sürecin yürütülmesi,
 • Kullanıcı/müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı/müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her tür e-ticaret faaliyet süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanıcı ile  hizmet ve satış sözleşmesi kurulması ve yerine getirilmesi için sözleşmelerde yer alan taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde ilgili durum sınırında bilgi verilmesi,
 • Mevzuat gereği, isim soy isim, adres, kimlik numarası gibi 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel veri niteliğindeki kullanıcı bilgilerinin kayıt altına alınması zorunluluğu,
 • Verilen hizmet ve ürün temini nedeniyle oluşan finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğü ile yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerimizin ifası için kişisel bilgilerinizi kaydetme zorunluluğumuzun olması,
 • Kullanıcılar ile kurulan hizmet ve satış sözleşmesinden kaynaklanan tüm işlemlerin ifasında; iletişim formları, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak yapılan tüm yazışmalar başta olmak üzere Ax Medya tarafından verilen hizmetin ifası gereği kaydedilen her türlü kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gereken haller,
 • Kullanıcı tarafından verilen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve Ax Medya tarafından sunulan hizmetlerin ve ürün satışlarının sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması
 • Web sitelerine erişim
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
 • Rekabet
 • Reklam ve pazarlama
 • Analizler ve pazar araştırması yapma
 • İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

gibi amaçlar ile her hal ve durumda farklılık gösterebilmekle birlikte Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

Kullanıcıların kişisel verileri veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Ax Medya, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında işleyebilir, saklayabilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Ax Medya sorumlu değildir.

İşbu Gizlilik Politikası Ax Medya’nın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Ax Medya internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Ax Medya’nın sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Ax Medya sorumlu değildir.

İşbu Site üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Site üyeleri tarafından Site’ye elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyeler ile Ax Medya arasında yapılan "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Ax Medya, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Ax Medya, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Ax Medya tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Ax Medya ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Bu hususlara ilişkin kullanıcıların veriler hakkındaki silme, değiştirilme ve sair hakları saklıdır.

Ax Medya, gizli bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kullanıcıların kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un kişisel verilerin yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Ax Medya tarafından ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması, verilen hizmetlerin (satışların yapılması) yürütülmesi ve hizmetlerle ilgili raporlama ve istatistik çıkarılması, taraflar arasında kurulan iş ve hizmet ilişkisinin yürütülmesi, iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirilmesi, yasadan doğan yükümlülükler halinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcıları, denetleyici kurumlar ve sair idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesine uygun olarak hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve veri sahibi olarak kullanıcıların da bilgisi ve onayı dahilinde çerçevesinde aktarılabilecek olup, bunlar dışında gerekli olmaması ve kullanıcı onayı alınmaması durumunda başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ax Medya olarak kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kullanıcılara tam ve doğru hizmet sağlamak ve ürün satışı yapmak amacıyla kişisel verilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Ax Medya tarafından kullanıcı onayıyla edinilen kişisel veriler kullanıcıların dahil olduğu veya olmadığı sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler, işbu Site, Ax Medya’ya göndermiş olduğunuz formlar, iletişim formaları, güvenlik amacıyla gerekli hallerde kaydedilen mesaj kayıtları, telefon görüşmeleri, sözleşmeler, yapılan görüşmeler, kartvizitler  ile toplanmakta ve Veri Sorumlusu/Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir.

Kullanıcı kişisel verileri; Ax Medya ile satış ve hizmet ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde ziyaretçiler, kullanıcılar, üyeler, tedarikçiler, iş bağlantıları, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunulan ilgili kişiler tarafından Ax Medya’ya iletilen elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler ve sair vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler yahut belgeler, formlar, raporlar ve sair her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel veriler elde edilebilmektedir. Şu kadar ki; işbu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, kullanıcı tarafından Ax Medya’ya sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Kullsnıcı kişisel verileri, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer amaçlarla, işbu hükümde sayılan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Ax Medya Bürosu birimleri, internet sitesi, sınırlı erişim yetkisi bulunan online bilgi havuzu ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Ax Medya’ya kullanıcı tarafından iletilmiş olan kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve Ax Medya’ya iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak Kanun’un 5. maddesine göre;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Ax Medya’nın hizmet ve satış işlemlerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcının açık rızasının olması,

hallerinde yukarıda sayılan yöntemler ile işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Kredi Kartı Güvenliği

Ax Medya, Site’den herhangi bir ödeme yoluyla alışveriş yapan kredi ve/veya banka kartı sahibi kullanıcıların güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Kullanıcıların işlemler sürecine girdiğinde güvenli bir Site’de olduğunu anlamak için dikkat edilmesi gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcının en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunu gösterir ve her türlü bilgi şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve kullanıcıların verdiği talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler Site’den bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi Ax Medya tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Sanal (online) olarak kredi ve/veya banka kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Ax Medya tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, Site’den ilk defa sipariş veren kullanıcıların siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi ve/veya banka kartı sahibi kullanıcısı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken kullanıcılar tarafından verilen tüm bilgilere sadece kullanıcılar ulaşabilir ve değiştirebilir. Üye giriş bilgileri kullanıcılar tarafından güvenli kullanıldığı takdirde başkalarının kullanıcı ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi -özellikle Site’den kaynaklanan sebeplerle- mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. 


Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik olacağı kabul edilebilecek içerikler bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun velisinin ya da vasisinin onayıyla toplandığı kabul edilmektedir.


Çerez Kullanımı

Ax Medya, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.

İşbu Site’deki çerez ayarlarına ilişkin detaylı bilgi için “Çerez Politika”sının incelenmesi gerekmektedir.

İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir: 

- Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları

- İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler

- İnternet servisi sağlayıcısının ismi

- IP adresi ve/veya konumu

- Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi


Online (Sanal) Alışveriş İçin Gereken Veriler

Ax Medya, Site üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.


Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Ax Medya, Site içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Ax Medya bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal Medya

Ax Medya, Site’de üretilen hizmetlerin ve ürünlerin her türlü sosyal medya ağında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde kullanıcıların başka kişiler ile paylaşabilmesidir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımakta olup, ilgili sosyal ağların gizlilik politikalarına ilişkin işbu Site’nin doğrudan/dolaylı sorumluluğu bulunmamaktadır.


Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Ax Medya, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Ax Medya internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın güncel haline “www.axmedya.com” adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra, kullanıcıların Ax Medya’nın hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmesi halinde yapılan değişikliklerin kabul edildiği varsayılır. Ax Medya’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler ile Site’de yer alan ilgili metinlerde işlendiği bildirilen bilgi/veriler üyelik süresinin ya da satış işlemlerinin devamı boyunca ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan yasal süreler boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.


Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Ax Medya ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilenler ile işbu Site’de yer alan ilgili metinlerdeki amaçlarla, Ax Medya ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler; başta Ax Medya altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Kullanıcı'lara ve/veya Üye'lere ait kişisel veya gizli bilgiler, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. İşbu SİTE’den hizmet ve/veya ürün almak isteyen ve bu kapsamda kendi açık rızası ile ilgili politikaları peşinen kabul eden Kullanıcı ve/veya Üye’nin bilgileri Site tarafından iş ortağı olarak kullanılan yazılım firmaları, programlar ve/veya satış sırasında gerekli olması nedeniyle ilgili bankalar ile yalnızca işin gereği ölçüsünde ve 6698 Sayılı Kanunu’nun tanıdığı olanak ölçüsünde işin niteliği gereği işbu maddede sayılan haller kapsamında paylaşılabilecektir.  Dolayısıyla, mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "Ax Medya Çerez Politikası" olup, şu anda okuduğunuz "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.


KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlük tarihinden (07.04.2016) önce toplanmış olan veriler, Kanunun yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir sene içinde aksi bir irade beyanında bulunulmaması halinde bu Kanuna uygun kabul edilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan rızanın Kanuna uygun olabilmesi için genel hukuk kurallarına uygun olması ve bir sene içinde aksine bir irade beyanında bulunulmamış olması gerekir.


Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin, Ax Medya’nın kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Ax Medya, verilerin işlenmesine ilişkin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Ax Medya verilerin işlenmesini durduracaktır.

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ile aşağıda belirtilen haklar Kanun’da yer alan koşulların varlığı halinde kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı,
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı.

Ax Medya’ya başvurarak kullanıcılar;

 1.   Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 2.   Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep edebilir,
 3.   Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 4.   Yurt içine veya yurt dışına kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan üçüncü kişileri öğrenebilir,
 5.   Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 6.   Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteyebilir,
 7.   Düzeltilen veya silinen kişisel verilerin aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 9.   Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği Ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

 

Unvan, Ad ve Soyad ile İletişim Bilgileri: Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan

Web Sitesi Adresi: www.axmedya.com

E-mail Adresi: info@axmedya.com

Telefon Numarası: +90 551 034 34 94

Adres:  Batı, Nida Kule, barbaros mahallesi, Begonya Sk. no:1, 34746 Ataşehir/İstanbul

 

Ax Medya tarafından başvurucunun kişisel veri sahibi olup olmadığı amacıyla ek bilgi talep etme ve veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltme hakkı saklı tutulmak üzere,

İşbu Aydınlatma Metnini’nde sayılan kullanıcı hakları ve Kanun’un 13/1.maddesi ve sair mevzuatlarda öngörülen yasal haklar uyarınca işbu haklara ilişkin başvurular yazılı ve ıslak imzalı olarak, Ax Medya’nın “Batı, Nida Kule, barbaros mahallesi, Begonya Sk. no:1, 34746 Ataşehir/İstanbul” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla keşide edebilir veya info@axmedya.com e-mail adresine, Ax Medya sisteminde elektronik e-posta adresi  üzerinden yahut imzanızın da yer alması ile kullanıcı kimliğine ilişkin gerekli detayları paylaşarak gerekli güvenlik önlemlerini sağlamak yoluyla iletilebilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5.maddesinde yer alan; “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükmü uyarınca, başvurunun bahsi geçen esaslara uygun olarak ve talep edilen hususun açık ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Ax Medya, kullanıcı taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde kural olarak ücretsiz ve fakat taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret kapsamında alınacak ücret neticesinde sonuçlandırır. İşbu sonuçlandırma; talebi kabul edip işleme koyulması olabileceği gibi, gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddetme şeklinde de olabilecektir.

Kullanıcı başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın kullanıcı tarafından yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının kullanıcı öğrenilen tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

Açık Rıza Metni ve Onay Hükmü

Kullanıcı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerimin, Ax Medya tarafından yukarıda açıklandığı şekilde fiziksel adresinde veya web sitesi (www.axmedya.com) üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay ve muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 

 VERİ SORUMLUSU

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI YAPAN  KULLANICI/ÜYE/WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ VE SAİR VERİ SAHİBİ

Ax Medya

Muhammed Talha Aslan

Kişisel verilerde yer alan ilgili bilgiler kabul edilebilecektir.

Batı, Nida Kule, barbaros mahallesi, Begonya Sk. no:1, 34746 Ataşehir/İstanbul 

 


İlgili hukuk metni resmi prosedürler çerçevisinde hazırlanmıştır ve kopyalanması kesinlikle yasaktır. Düzenli olarak kopya taraması yapılmaktadır.