SİPARİŞ SORGULA
AX MEDYA

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

  1. “ALICI”; _____ (İşbu sözleşme’de bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.)

Ad – Soyad:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Hizmet Alınan Sosyal Medya ve Kullanıcı İsmi:

 

  1. “SATICI” ; Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan (İşbu Sözleşme’de bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ad-Soyad/ Unvan: Muhammed Talha Aslan/ Ax Medya

Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi Dairesi

Adres: Barbaros, Batı, Nida Kule, Begonya Sk., 34746 Ataşehir/İstanbul

İnternet Sitesi (“Site”): www.axmedya.com

Telefon: 05510343494

E-Posta: info@axmedya.com

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılığındaki tanımı ifade etmektedir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki maddi ve/veya elektronik ortamda anında ifa edilen tüketiciye anında teslim edilen her türlü tüketici işleminin konusunu,

ÜRÜN: Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden yapılan fiziki ve/veya sanal her türlü maddi ve/veya elektronik ortamda anında ifa edilen tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi malları,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden işbu Sözleşme’nin 1. maddesinin B. bendinde tanımlanan kişi/şirketi,

SİPARİŞ VEREN/ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden işbu Sözleşme’nin 1. maddesinin A. bendinde gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Satıcı’ya ait internet sitesini (“https://axmedya.com”),

TARAFLAR : Satıcı ve Alıcı’yı,

SÖZLEŞME : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), Alıcı’nın, Satıcı’ya ait Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet/ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu fiyatlara kargo bedeli, vergilendirme gibi ek ücretlerin eklenmesi söz konusu olabilecektir.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN BİLGİLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1. Hizmetin/Malın/Ürünün temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait Site’de yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenme durumlarınde ilgili hizmetin/ürünün temel özelliklerini kampanya süresince Site’den incelenebilecektir. Bu kapsamda, her bir kampanya Satıcı tarafından belirlenen süre boyunca geçerlidir.

4.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İşbu fiyatlar, kampanyalar ve sair hizmet ve/veya ürünlere ilişkin her türlü güncelleme Satıcı tarafından gerekli görülmesi halinde yapılabilecektir.

4.3. Sözleşme konusu hizmet ve/veya ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Bedeli (Varsa)

       

 

Kargo Tutarı

     

 

Toplam :

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti olması halinde bu tutar Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı taraf, aynı gün içinde hizmet/ürün bedeli ile fer’ilerini bedeli ödemekle yükümlüdür. Aksi halde Satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkacağı gibi, Satıcı’nın işbu Sözleşme’yi tek taraflı, bildirimsiz ve haklı nedenle feshetme, işin ifasından tek taraflı, bildirimsiz ve haklı nedenle dönme ve sair ilgili mevzuat hükümlerinden doğan hakları saklıdır.

4.5. Sözleşme bedeli aşağıda belirtilen ödeme şekillerinden birinin Alıcı tarafından Site üzerinden seçilmesi ifa edilecektir;

- EFT,

- Havale,

-Online (Sanal) Ödeme (PayTR),

5. FATURA BİLGİLERİ

Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcı’nın, Satıcı’dan satın almış olduğu hizmet/ürünün Alıcı tarafından belirlenecek herhangi bir yolla teslim edilmesi ile Sözleşme ifa edilmiş olur.

Sözleşme konusu hizmet/ürün, Alıcı tarafından belirtilen teslim adresine/e-posta adresine/sosyal medya hesabına gönderilerek teslim edilecektir.

Ad/Soyad/Unvan:

T.C. Kimlik No:

Adres:
Telefon:

E-posta:

Sosyal Medya Bilgileri:
Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında mail adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’de Sözleşme konusu hizmet/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi (“Ön Bilgilendirme Formu”) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, Alıcıi verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir hizmet/ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Site’de belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, e-posta adresi ve/veya kullanıcı bilgileri verilen sosyal medya hesabına teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

6.3. Satıcı, Sözleşme konusu hizmeti/ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi (30 gün) dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde Alıcı tarafından ödenmiş olan toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.6. Alıcı, Sözleşme konusu hizmet/ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet/ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu hizmet/ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, e-posta adresi ve/veya kullanıcı bilgileri verilen sosyal medya hesabına tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu hizmet/ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu hizmet/ürünü 3 gün içerisinde derhal aynen iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın sunmakta olduğu hizmet/ürünlerin niteliği gereği iadesinin mümkün olmaması halinde Alıcı hizmet/ürün bedelinden doğrudan sorumlu olduğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.8. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu hizmet/ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet/ürün tutarı 14 gün içinde kendisine ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet/ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin sürenin ilgili bankanın kendi politikası kapsamında olması nedeniyle, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın doğrudan/dolaylı olarak sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı her zaman bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.10. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmet/ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş Satıcı tarafından askıya alınacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.11. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı doğrudan/dolaylı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.12. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

6.13. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu kapsamda, Satıcı ve/veya Site kullanımı sırasında bir diğer kullanıcının sayılanlar ve benzeri hareketiyle, bir başka kullanıcı yahut herhangi bir 3. kişi nezdinde doğan her türlü doğrudan/dolaylı zararlarda ilgili fiilde bulunan Alıcı münferiden ve doğrudan sorumlu olacaktır.

6.14. Satıcı’ya ait Site üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere ya da karşılaşılabilecek durumlara yönelik herhangi bir garanti/Satıcı’nın sorumluluğu niteliği taşımamaktadır.

6.15. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin idari,hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7. CAYMA HAKKI[SK9] 

7.1. Alıcı; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluş/e-posta ve/veya sosyal medya hesabına teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Alıcı tarafından, Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Form’da düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı tarafından o ana kadar sunulmuş hizmet /ürünlerin kullanımına ilişkin her türlü iş ve işlemin Alıcı tarafından geri alınarak hiç sunulmamış hale getirmesi mümkündür. Bu hakkın kullanılması halinde, 

7.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

7.2.2. İade formu, 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

7.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür. 

7.2.5. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir. 

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

7.2.7. Yukarıda bahsedilen cayma hakkının genel hükümlerinden ari olarak, işbu Form’un 8. maddesinde belirtilen hüküm gereği, Site’de faydalanılan hizmet/ürünlerin tamamen sanal hizmet/ürünler olması ve fiziken iadesinin mümkün olması, bu kapsamda cayma hakkının kullanımına kadar Alıcı tarafından faydalanılarak tek taraflı sebepsiz zenginleşmenin söz konusu olmaması adına cayma hakkının kullanımına kadarlık sürede faydalanılan tüm takipçi sayısı, beğeni ve etkileşim ve sair unsurları Satıcı tarafından, Alıcı’nın ilgili hizmet/ürünleri hiç temin etmemiş hale getirilebilecektir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

9.1. Satıcı taraf Sözleşme konusu hizmet/ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

9.2. Satıcı taraf, Sözleşmenin konusu olan hizmet/ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.

9.3. Alıcı taraf, teslim aldığı ürünü makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.

9.4. Satıcı taraf, Alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.

9.5. Satıcı taraf, Satış Sözleşmesi’nin kurulduğu sırada Alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.

9.6. Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek Sözleşme’den dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir. 

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, salgın hastalık, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza ve sair) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

12. YÜRÜRLÜK VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

SATICI: Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan

ALICI:

TARİH:


İlgili hukuk metni resmi prosedürler çerçevisinde hazırlanmıştır ve kopyalanması kesinlikle yasaktır. Düzenli olarak kopya taraması yapılmaktadır.