SİPARİŞ SORGULA
AX MEDYA

Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi (“Sözleşme”)

 

 1. bir tarafta “Barbaros, Batı, Nida Kule, Begonya Sk., 34746 Ataşehir/İstanbul”adresinde bulunan ve www.axmedya.com adlı web sitesinin kurucusu Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan (“Ax Medya”)

 

 ile

 

 1. diğer tarafta www.axmedya.com adlı web sitesine giriş yapmış bulunan web sitesi ziyaretçisi veya Ax Medya ile herhangi bir sebep veya yöntem ile hizmet ve/veya satış ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi (“Kullanıcı”)

 

arasında web sitesine giriş veya ilgili hizmetin verilmeye başlanmasının başlangıcı tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

İşbu Sözleşme’de Ax Medya ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Taraflar birbirlerinden aldıkları ve/veya birbirleri için topladıkları ve müştereken sorumlu oldukları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetlerinin her zaman yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşleme tanımına kişisel verinin elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, analiz edilmesi, raporlanması, toplulaştırılması, dosyalanması, silinmesi ve yok edilmesi dahil veri kullanılarak yapılabilecek her türlü eylem dahildir.

 

Taraflar birbirlerinden aldıkları ve işledikleri kişisel verilerle ilgili olarak;

 

 1. Veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde bilgilendirmeyi ve hukuken gerekli olan durumlarda kişisel verilerini işlemeden önce rızalarını almayı,

 

 1. Kişisel verilerin veri sahiplerine her türlü hukuki hizmetin sözlü ve/veya yazılı olarak sağlanması amacıyla kullanılması ve bu doğrultuda kişisel veriler kullanılarak veri sahipleri ile elektronik olarak iletişim kurulması (telefon, e-posta, SMS/MMS vb.) için gereken durumlarda veri sahiplerinden onay almayı, veri sahibini iletişimi reddetme hakkı ile ilgili bilgilendirmeyi ve veri sahibine her zaman iletişimi reddetme hakkı tanımayı,

 

 1. Aralarındaki sözleşme süresince edindikleri kişisel verileri sadece sözleşmenin ifası amacıyla kullanmayı ve farklı amaçlarla kullanmamayı, edindikleri kişisel verileri karşı tarafın onayını almaksızın mevzuatta belirtilen hukuken zorunlu olan haller dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı,

 

 1. Kişisel verileri, sözleşmenin ifası için mevzuat ve sözleşmede öngörüldüğü üzere gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi, taraflardan birinin sunduğu kişisel verilerle ilgili olarak diğer tarafa yönelttiği silme veya yok etme taleplerini derhal yerine getirmeyi,

 

 1. Müşterek sorumlu oldukları kişisel verilerle ilgili kendilerine yöneltilen her türlü hukuki ihtilaf, zarar veya tazminat talebi hakkında diğer tarafı gecikmeksizin haberdar etmeyi, işbirliği içinde meseleyi ele almayı, konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri derhal karşı tarafa iletmeyi, mevzuatta belirtilen hukuken zorunlu olan haller dışında karşı tarafın onayı olmaksızın konuyla ilgili herhangi bir işlem yapmamayı,

 

 1. Muhafaza edilen ve işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuatta belirtilen hukuken zorunlu olan her türlü teknik ve idari güvenlik tedbirini almayı, müştereken sorumlu olunan kişisel verilerle ilgili olarak karşı taraftan gelen “verilerin güvenliğinin sağlanması” taleplerini derhal yerine getirmeyi,

 

 1. Kişisel Veri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yapılabilecek denetimlere izin vermeyi, denetimler sırasında işbirliği yapmayı, denetim sonucunda Kurul’un verdiği kararlara uymayı,

 

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Taraflar müştereken sorumlu oldukları kişisel verilerle ilgili olarak çalışanlarının, işbu maddeye uygun davranmasından sorumludur.

 

Taraflar işbu maddede belirtilen yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan her türlü zarardan müştereken sorumlu olmakla birlikte, iç ilişkilerinde birbirlerine münhasır olarak sorumludurlar. Bu çerçevede taraflardan biri karşı tarafa doğrudan veya dolaylı olarak işbu maddede sayılan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle herhangi bir zarar verdiğinde, ilgili taraf karşı tarafın talebi üzerine gecikmeksizin bu zararı gidermekle yükümlüdür. İyi niyet kaideleri çerçevesinde, zarar gören tarafın talebini mahkeme kanalıyla veya dava açmak suretiyle kullanmasına gerek olmaksızın, sadece yazılı talebini diğer tarafa ulaştırması ile giderimin gerçekleştirilmesi konusunda taraflar mutabıktır.

 

İşbu sözleşme akdedilmiş olup, bu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Ax Medya

Kullanıcı

Muhammed Talha Aslan

 

 

 

 


İlgili hukuk metni resmi prosedürler çerçevisinde hazırlanmıştır ve kopyalanması kesinlikle yasaktır. Düzenli olarak kopya taraması yapılmaktadır.